Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)


Na terenie gminy Radków aktualnie brak jest PSZOK.


Przy Urzędzie Gminy w Radkowie zlokalizowany jest tzw. „gniazdo” wyposażone
w pojemniki do gromadzenia: papieru, tektury, tworzyw sztucznych, szkła. Miejsce to jest ogólnodostępne (dla osób wnoszących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy w Radkowie) i otwarte bez ograniczeń czasowych.

Do "gniazda" nie należy przywozić odpadów innych niż w/w np. remontowo-budowlanych.


Odbiorem odpadów z tego miejsca zajmuje się:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. we Włoszczowie, ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa.

 

W dniu 30.09.2016 r. Wójt Gminy Radków zawarł umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. we Włoszczowie na utworzenie, prowadzenie
i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Radków. PSZOK mieści się na składowisku odpadów komunalnych „Kępny Ług” na ul. Przedborskiej we Włoszczowie, działki nr ewidencyjny 9002 i 9001/3.
W punkcie tym będą przyjmowane odpady takie jak:

a) odpady selektywnie zebrane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal),
b) odpady zielone,
c) odpady komunalne ulegające biodegradacji,
d) przeterminowane leki i chemikalia,
e) zużyte baterie i akumulatory,
f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
h) odpady budowlano - rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych (gruz budowlany, płytki),
i) zużyte opony dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.


Osoby chętne oddać odpady, dostarczają je do PSZOK we własnym zakresie. Koszt przyjęcia odpadów wliczony jest w kwartalną opłatę wnoszoną do gminy na podstawie złożonej deklaracji. Chcąc przekazać odpad należy okazać dokument potwierdzający dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Radków. PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.

 

 

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-06-24 14:39:46 | Data modyfikacji: 2020-03-03 12:36:52.
Data wprowadzenia: 2014-06-24 14:39:46
Data modyfikacji: 2020-03-03 12:36:52
Opublikowane przez: Robert Dzienniak