KARTA INFORMACYJNA NR B-01

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew

 Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-07-03 12:01:12.
KARTA INFORMACYJNA NR B-01 A

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu

 Sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-07-03 12:36:20.
KARTA INFORMACYJNA NR B-02

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej

 Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-07-03 12:39:57.
KARTA INFORMACYJNA NR B-2 A

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu

Zaświadczenie o położeniu działki na obszarze rewitalizacji lub specjalnej strefie rewitalizacji

 Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-07-03 13:12:18.
KARTA INFORMACYJNA NR B-03

Przykładowy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-07-03 13:54:48 | Data modyfikacji: 2014-07-03 13:55:39.
KARTA INFORMACYJNA NR B-03 A

WNIOSEK o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

 W N I O S E K o ustalenie warunków zabudowy, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-07-03 13:59:44 | Data modyfikacji: 2016-08-08 12:55:36.
KARTA INFORMACYJNA NR B-04

Wniosek o ustanowienie pomnika przyrody

 Uznanie obiektu przyrodniczego za pomnik przyrody żywej / nieożywionej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-07-03 14:05:57.
KARTA INFORMACYJNA NR B-04 A

Wniosek o podział nieruchomości

 Dokonanie podziału nieruchomości

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-07-03 14:14:28.
KARTA INFORMACYJNA NR B-05

Wniosek o uznanie terenu za uzytek ekologiczny

 Uznanie terenu za uzytek ekologiczny

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-07-03 14:24:57.
KARTA INFORMACYJNA NR B-05 A

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

 Rozgraniczanie nieruchomości

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-07-07 13:31:41.
KARTA INFORMACYJNA NR B-06

Wniosek o udostepnienie informacji o środowisku i jego ochronie

 Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-07-07 13:39:24.
KARTA INFORMACYJNA NR B-07

Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy

 Oddawanie nieruchomości w dzierzawę

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-07-07 13:42:41.
KARTA INFORMACYJNA NR B-08

Wniosek o wypłatę odszkodowania za nieruchomość

 Wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-07-07 13:55:11 | Data modyfikacji: 2014-07-10 09:42:47.
KARTA INFORMACYJNA NR B-09

Wniosek o wydanie decyzji o oddanie nieruchomości w trwały zarząd

 Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-07-07 14:03:38.
KARTA INFORMACYJNA NR B-10

Wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej

 Sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-07-07 14:20:18 | Data modyfikacji: 2014-07-10 09:41:46.
KARTA INFORMACYJNA NR B-11

Wniosek o zawarcie umowy najmu mieszkania

 Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-07-07 14:31:27.
KARTA INFORMACYJNA NR B-12

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

 Nadanie numeru porządkowego dla budynku

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-07-07 14:50:32.
KARTA INFORMACYJNA NR B-13

Zaświadczenie o położeniu działki na obszarze rewitalizacji lub w specjalnej strefie rewitalizacji

 Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działki na obszarze rewitalizacji lub w specjalnej strefie rewitalizacji

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-09-27 11:25:35.
KARTA INFORMACYJNA NR B-14

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 W N I O S E K o ustalenie warunków zabudowy, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-09-27 11:56:19.

Zobacz:
 Referat Organizacyjny .  Referat Finansowo- Budżetowy .  Referat Spraw Obywatelskich .  Urząd Stanu Cywilnego .  Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska . 
Data wprowadzenia: 2016-09-27 11:56:19
Opublikowane przez: Robert Dzienniak