Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urządu Gminy w Radkowie
Urząd Gminy w Radkowie ,29-135 Radków 99 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej i podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Urządu Gminy w Radkowie ,29-135 Radków 99, na którym Państwo się znajdują w celu wyświetlenia danej informacji publicznej.
Niniejszy Biuletyn Informacji Publicznej Urządu Gminy w Radkowie został zaprojektowany zgodnie z zasadami opisanymi w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).
Dostępność cyfrowa strony internetowej BIP polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości.
Wdrożyliśmy na BIP zasady redakcyjne i techniki, jakie powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych, tak by były bardziej dostępne dla użytkowników, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

•    Data publikacji strony internetowej: 2008-04-15
•    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-03

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Urządu Gminy w Radkowie ,29-135 Radków 99 jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
•    Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
•    Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
•    Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
•    Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
•    Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
Wyłączenia
•    Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
•    Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-05-23
•    Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2020-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
•    Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie niedostępności jest Jerzy Maszewski.
•    E-mail: radkow@radkow.ugm.pl />•    Telefon: 34 3541120

Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo wystąpić do Urządu Gminy w Radkowie z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
W przypadku, gdy Urząd Gminy Radków nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.
Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą tłumacza języka migowego (np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.)
Żądanie powinno zawierać:
1.    Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
2.    Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo.
3.    Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
4.    Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Urząd Gminy w Radkowie niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Urząd Gminy w Radkowie odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
W przypadku, gdy Urząd Gminy w Radkowie nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.
W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej na adres:
Urząd Gminy w Radkowie
29-135 Radków 99
lub za pomocą
e-mail:radkow@radkow.ugm.pl />Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich:
http://www.brpo.gov.pl/. />Informacje o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych
Budynek: Urząd Gminy, 29-135 Radków 99
Do budynku prowadzi 1 wejście: od parkingu z frontu budynku.
Do wejścia budynku prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na parterze budynku do przyjęcia interesantów.
Możliwość zejścia urzędnika z wyższej kondygnacji budynku w celu przyjęcia interesanta na parterze budynku.
Nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu z tyłu budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do wszystkich budynków Urzędu.
Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2020-07-17 09:26:51 | Data modyfikacji: 2020-07-17 09:40:33.
Data wprowadzenia: 2020-07-17 09:26:51
Data modyfikacji: 2020-07-17 09:40:33
Opublikowane przez: Robert Dzienniak